HOME  |  Financiële documenten

Financiële documenten

Voorjaarsnota 2019

De gemeente Voorschoten kiest er voor om over beleidsdoelstellingen online te rapporteren.

Bekijk de voorjaarsnota online

In deze voorjaarsnota 2019 vindt u de stand van zaken omtrent de doelen die de gemeente wil bereiken in 2019 in het maatschappelijke en fysieke domein, de projecten die er lopen en de financiële afwijkingen in 2019 ten opzichte van de Programmabegroting 2019.

Begroting 2019 gemeente Voorschoten: Duurzaam en Vooruitstrevend

Wij willen dat voorschoten een bruisend en groen en aantrekkelijk dorp blijft, met ruimte voor alle generaties. Die ambitie levert grote uitdagingen op. De begroting van Voorschoten is tot en met het jaar 2022 structureel sluitend. Onze financiële middelen zijn wel beperkt waardoor we voor de uitvoering van de ambities in het coalitieakkoord Duurzaam Vooruitstrevend genoodzaakt zijn om anders te denken en creatieve keuzes te maken. De begroting 2019 is de eerste uitwerking van het beleid dat in het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken.  

Het college van burgemeester en wethouders maakt zich sterk voor:

1.Meer woningen voor starters en senioren
Ouderen wonen langer in het huis waar ze hun kinderen hebben grootgebracht omdat er in Voorschoten nauwelijks aanbod is van geschikte seniorenwoningen. Voor starters en jonge gezinnen is er een te klein aanbod van betaalbare woningen. Daarom willen wij meer betaalbare woningen bouwen voor starters en senioren. Zo creëren we doorstroming op de woningmarkt.

2. Groen blijft groen
Nieuwe woningen gaan we bouwen op plekken waar al is gebouwd. Verdere bebouwing van ons groene buitengebied en het groen in ons dorp staan we niet toe. Bestuurlijk gemaakte afspraken over nieuwbouw respecteren we met oog voor cultuur, landschap en biodiversiteit.

3. Voor een bruisende economie
Een bruisend Voorschoten vraagt om een bruisende economie. Bedrijven zorgen voor werk, winkels zijn een belangrijke en bereikbare voorziening en veel ondernemers sponsoren verenigingen en activiteiten. Daarom zetten we in op ontwikkelingen zoals thuiswerken, verduurzaming van bedrijfspanden, toerisme en zorgeconomie en een sterk centrum. We investeren de verhoging van de toeristenbelasting in marketing en toerisme om zo de recreatieve aantrekkelijkheid van Voorschoten te vergroten.

4. Duurzaamheid en innovatie
Het nieuwe college is voor verduurzaming en het sociaal houden van het (lokale) leefklimaat en wil zich goed voorbereiden op de toekomst. Hierin doen we steeds meer een beroep op zon- en windenergie. Voorschoten zal als deelnemer aan de energietransitie binnen Holland Rijnland de overgang meemaken naar duurzame energie. Ook investeren we in het aanjagen van verduurzaming. Dat doen we in regionaal verband en in samenwerking met lokale ondernemers en private investeerders.

5. Goede zorg en een vitale, toegankelijke samenleving
De samenleving vergrijst en steeds meer inwoners doen een beroep op zorg. Om later kostbare zorgtrajecten te voorkomen gaan we nu inzetten op het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen. Zo houden we de lokale zorg kwalitatief sterk en betaalbaar. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van rollators of scootmobielen. In de inrichting van de openbare ruimte houden we hier rekening mee.

6. Bereikbaarheid en infrastructuur
Voorschoten moet goed bereikbaar zijn. We verstevigen de lobby voor een goede    aanpak van de doorstroming van het verkeer richting de A4. Het netwerk voor openbaar vervoer in de regio moet meer worden ingericht op het verbinden van belangrijke kernvoorzieningen, zoals winkelcentra, ziekenhuizen en scholen. We investeren ook in goed onderhoud van de wegen, bruggen en het rioolstelsel van ons dorp.

7. Toekomstbestendige voorzieningen
Een bruisend Voorschoten vraagt om een bruisende economie en toekomstbestendige voorzieningen. We brengen het cultureel centrum in één met de bibliotheek. We organiseren kwalitatief goede en betaalbare zorg voor onze inwoners en we streven naar een energieneutraal Voorschoten 2030.

8. Een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio
We willen dat Voorschoten een bestuurlijk zelfstandig dorp blijft, zodat we zelf (mede)regie voeren. Dit doen we ook door gerichter en intensiever samen te werken met onze partners in de Leidse regio op het gebied van onder andere de energietransitie, zorg, economie en bereikbaarheid. Zo maken we het bestuur eenvoudiger en de dienstverlening beter.

9. Creatief en zorgvuldig handelen samen met inwoners, organisaties en ondernemers
We werken aan het vergroten van het vertrouwen tussen overheid en inwoners en verbeteren, waar nodig, onze dienstverlening. Duidelijk moet zijn hoe inspraakprocessen worden ingericht en waar en bij wie welke verantwoordelijkheid is belegd. Goede samenwerking tussen inwoners, ondernemers en de gemeente zorgt voor slimme oplossingen. Dit vraagt om creativiteit en zorgvuldigheid.

10. Financiën op orde
Voorschoten heeft een groot aantal maatschappelijk en financiële uitdagingen die ze moet adresseren. We werken aan een uitvoeringsprogramma van het coalitieprogramma met een bijbehorende planning. De begroting 2019 is een belangrijke stap op weg naar het sterker en duurzamer maken van Voorschoten. Dit college van burgemeester en wethouders wil samen met de gemeenteraad daarom de gemeentelijke financiën structureel op orde houden.

Lokale lasten

We indexeren de afvalstoffenheffing met het inflatiepercentage van 2,3 % voor 2019. De ozb opbrengst indexeren we ook met 2,3 % conform het gesloten coalitieakkoord. Op basis van de stijging van de kosten in de begroting 2019 stijgt de rioolheffing met 11% ten opzichte van 2018. De kostendekkendheid van de leges worden in de nabije toekomst nader onderzocht in samenwerking met de vereniging eigen huis.

Jeugdhulp

Voor 2019 is het budget verhoogd. We verwachten een stijging in de vraag naar jeugdhulpverlening. Die schommelt sterk en is lastig te voorspellen en volgen we daarom nauwgezet. Ook investeren we in preventie en innovatie om de hulp te verbeteren en kosten te beperken.

Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord

In de begroting is een begin gemaakt met het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord. In het uitvoeringsprogramma, wat nader wordt uitgewerkt, wordt aangegeven welke besluiten en nota’s wanneer in de komende jaren te verwachten zijn, en wat de afwegingen zijn die dan in het kader van de begroting gemaakt moeten worden. Met de begroting 2019 maakt het college de keuze voor een sterk en duurzaam Voorschoten. Dit vormt de financiële en beleidsmatige basis voor het meerjarige uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord 2018 – 2022.

Behandeling in de raad

Op donderdag 1 november wordt de begroting behandeld in de raadscommissie Burger & Bestuur. Op donderdag 8 november worden de Algemene beschouwingen en de gehele begroting 2019 behandeld in de raad van Voorschoten.

Wilt u de beraadslaging over de begroting volgen?

U kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Leidseweg 25. Of volg de vergadering ‘live’ via de computer. Kijk voor de exacte vergadertijden en uitzending op www.voorschoten.nl/gemeenteraad.

Begroting online

Bekijk de programmabegroting 2019 online.

Makkelijk leesbare tekst

De begroting is ook in een makkelijk leesbare tekst geschreven.
Die kunt u downloaden (PDF-document 312 kB).

Documenten om te downloaden


Programmabegroting

Hieronder het overzicht van de woonlastenontwikkeling van Voorschoten op basis van de begroting 2018, rekening houdend met waarde-ontwikkeling. De OZB stijgt en de afvalstoffenheffing daalt in 2018 (vergeleken ten opzichte van het begrotingsjaar 2017).

Heeft u vragen over de begroting?

Bekijk dat de vragen en antwoorden.

Kadernota

De gemeenteraad stelt met de kadernota de financiële kaders voor de komende jaren vast en deze vormt daarmee het uitgangspunt voor de begroting.

Programmarekening

In de programmarekening legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van de programmabegroting. Een programmarekening wordt ook wel een jaarrekening genoemd.

Programmarekening 2018

Voorschoten is een bruisend, groen en ondernemend dorp, met ruimte voor alle generaties. Het diverse aanbod van goede voorzieningen willen we behouden, maar dat kan alleen als we ze toekomstbestendig en betaalbaar organiseren. We willen ook dat Voorschoten een bestuurlijk zelfstandige gemeente blijft in de Leidse regio, zodat we zelf (mede)regie voeren. De jaarrekening van de gemeente Voorschoten laat een overschot zien. Met dit bedrag moet een goede balans gevonden worden tussen aflossing van schulden en investeringen in voorzieningen. We moeten als gemeente rekening houden met onzekerheden en fluctuerende financiële risico’s in de (nabije) toekomst en hier als gemeentebestuur adequaat op anticiperen

De begroting van Voorschoten is tot en met het jaar 2022 structureel sluitend. Onze financiële gemeentelijke middelen zijn echter wel beperkt waardoor we voor de uitvoering van de ambities in het coalitieakkoord Duurzaam Vooruitstrevend genoodzaakt zijn om anders te denken en creatieve keuzes te maken. 

In de jaarrekening 2018 zijn de programma’s opgenomen waarin staat welke maatschappelijke doelen we nastreven op de langere termijn, welke activiteiten we in 2018 daarvoor hebben uitgevoerd en wat het heeft gekost. De beleidsindicatoren geven aan in hoeverre de gewenste maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd en hoe we deze effecten meten. 

De periode waarin Voorschoten onder financieel toezicht heeft gestaan (het gehele jaar 2017) van het provinciaal bestuur Zuid-Holland is achter de rug dankzij het nemen van een aantal moeilijke beslissingen door het gemeentebestuur. En Voorschoten heeft nog steeds een groot aantal maatschappelijk en financiële uitdagingen die ze in de komende jaren moet adresseren. 

Dit college van burgemeester en wethouders wil samen met de gemeenteraad de gemeentelijke financiën structureel op orde houden. De verantwoording in de jaarrekening is een belangrijk meetinstrument.

Voorjaars- en najaarsnota

De voorjaars- en najaarsnota geven de stand van zaken weer gedurende het jaar over de doelstellingen die in de programmabegroting en de kadernota staan.

Top