HOME  |  Financiële documenten

Financiële documenten

Voorjaarsnota 2020

Voorjaarsnota 2020: waar gaat het geld naartoe? 
Met de Voorjaarsnota laten we zien wat we voor
Voorschoten doen en hoe het staat met onze plannen voor 2020.

Bekijk de Voorjaarsnota 2020 online


Begroting 2020: Koers houden en keuzes maken voor een sterk en duurzaam Voorschoten

Het college van Voorschoten is nu een jaar aan de slag met het collegeakkoord Duurzaam Vooruitstrevend. Tijdens dit jaar hebben wij een start gemaakt met het concretiseren en uitwerken van het coalitieakkoord naar de succes van afgelopen jaar. Met de begroting is het mogelijk om komende jaren te investeren in ons dorp. Wel moeten we waken dat we ons niet rijk rekenen, er zijn diverse onzekere factoren waardoor we goed op ons geld moeten blijven letten. Desondanks kunnen we een aantal zichtbare investeringen doen.

Bereikbaarheid en verkeer

Voorschoten moet goed bereikbaar zijn, per auto, maar ook zeker met het openbaar vervoer. Zo investeren we in nieuwe fietsenstalling bij het station, werken we samen met Leiden en Leidschendam-Voorburg aan een betere bereikbaarheid via de A4 en komt/is? er een busverbinding van station Voorschoten naar Wassenaar. Ook zijn we met de gemeente Leiden en de Provincie Zuid-Holland in gesprek om de situatie bij het Lammenschansplein te verbeteren.

Duurzaamheid en zorg voor groen

In Voorschoten zijn we trots op ons groen. Op allerlei manieren stimuleren we dat ontwikkelingen en duurzaamheid hand in hand gaan. Zo wordt er alleen nieuwbouw toegestaan op plaatsen waar al gebouwd is. We bevorderen bewegen en buitenspelen. Verduurzaming van het (lokale) leefklimaat is voor ons een belangrijk speerpunt en dus willen wij ons goed voorbereiden op de toekomst rekening houdend met het klimaat dat verandert. We streven naar een energieneutraal Voorschoten in 2030.

Goede zorg en een vitale, toegankelijke samenleving

Om de zorg kwalitatief sterk en betaalbaar te houden, blijven we inzetten op het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, zodat we later kostbare zorgtrajecten kunnen voorkomen. We willen een gezonde levensstijl promoten en het gebruik van de fiets stimuleren, zodat mensen langer vitaal blijven.

Meer woningen voor starters en senioren

Om ouderen en jongeren aan een goede en betaalbare woning te helpen, willen we in de bouwplannen aandacht vragen voor deze doelgroepen. De woningkrapte heeft met name deze groepen getroffen. Wij gaan daarom voor 300 nieuwe woningen in vier jaar, voor elke generatie en elke portemonnee.

Dorpsdialogen en participatie

We zijn gestart met dorpsdialogen over onder andere de bestuurlijke toekomst, het subsidiestelsel en de financiën. Een gezamenlijke taskforce van gemeente en inwoners gaat burgerparticipatie verder stimuleren en dorpsdialogen zullen ook in 2020 in Voorschoten plaatsvinden.

Veiligheid

In 2020 doet het college voorstellen om te investeren in veiligheid. Zo wordt er meer geïnvesteerd in wijkgerichte aanpak en het aantal Boa’s (gemeentelijke handhavers) wordt uitgebreid.

Waar wordt dit uit betaald?

De afgelopen jaren waren moeilijke jaren. Deze jaren liggen achter ons, maar we moeten wel oppassen dat we in de pas blijven lopen. Dit betekent dat we bijvoorbeeld een andere manier van afschrijven van onze gebouwen en voertuigen, financiële speelruimte hebben om in ons dorp te investeren. De restwaarde van onze gebouwen kunnen we op 30% houden en van onze voertuigen op 10 %. Hierdoor hoeven we minder af te schrijven op bezittingen die een economische waarde houden.

Programmabegroting 2020

Bekijk de begroting 2020 online

Makkelijk leesbare tekst

De begroting is ook in een makkelijk leesbare tekst geschreven. Die tekst kunt u downloaden (PDF-document 70 kB).


Najaarsnota 2019

Najaarsnota 2019: waar gaat het geld naartoe? 
Met de najaarsnota laten we zien wat we voor Voorschoten doen en hoe het staat met onze plannen voor 2019.

Bekijk de najaarsnota online

Voorjaarsnota 2019

De gemeente Voorschoten kiest er voor om over beleidsdoelstellingen online te rapporteren.

Bekijk de voorjaarsnota online

In deze voorjaarsnota 2019 vindt u de stand van zaken omtrent de doelen die de gemeente wil bereiken in 2019 in het maatschappelijke en fysieke domein, de projecten die er lopen en de financiële afwijkingen in 2019 ten opzichte van de Programmabegroting 2019.

Begroting 2019 gemeente Voorschoten: Duurzaam en Vooruitstrevend

Wij willen dat voorschoten een bruisend en groen en aantrekkelijk dorp blijft, met ruimte voor alle generaties. Die ambitie levert grote uitdagingen op. De begroting van Voorschoten is tot en met het jaar 2022 structureel sluitend. Onze financiële middelen zijn wel beperkt waardoor we voor de uitvoering van de ambities in het coalitieakkoord Duurzaam Vooruitstrevend genoodzaakt zijn om anders te denken en creatieve keuzes te maken. De begroting 2019 is de eerste uitwerking van het beleid dat in het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken.  

Documenten om te downloaden


Programmabegroting

Hieronder het overzicht van de woonlastenontwikkeling van Voorschoten op basis van de begroting 2018, rekening houdend met waarde-ontwikkeling. De OZB stijgt en de afvalstoffenheffing daalt in 2018 (vergeleken ten opzichte van het begrotingsjaar 2017).

Heeft u vragen over de begroting?

Bekijk dat de vragen en antwoorden.

Kadernota

De gemeenteraad stelt met de kadernota de financiële kaders voor de komende jaren vast en deze vormt daarmee het uitgangspunt voor de begroting.

Programmarekening

In de programmarekening legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van de programmabegroting. Een programmarekening wordt ook wel een jaarrekening genoemd.

Programmarekening 2018

Voorschoten is een bruisend, groen en ondernemend dorp, met ruimte voor alle generaties. Het diverse aanbod van goede voorzieningen willen we behouden, maar dat kan alleen als we ze toekomstbestendig en betaalbaar organiseren. We willen ook dat Voorschoten een bestuurlijk zelfstandige gemeente blijft in de Leidse regio, zodat we zelf (mede)regie voeren. De jaarrekening van de gemeente Voorschoten laat een overschot zien. Met dit bedrag moet een goede balans gevonden worden tussen aflossing van schulden en investeringen in voorzieningen. We moeten als gemeente rekening houden met onzekerheden en fluctuerende financiële risico’s in de (nabije) toekomst en hier als gemeentebestuur adequaat op anticiperen

De begroting van Voorschoten is tot en met het jaar 2022 structureel sluitend. Onze financiële gemeentelijke middelen zijn echter wel beperkt waardoor we voor de uitvoering van de ambities in het coalitieakkoord Duurzaam Vooruitstrevend genoodzaakt zijn om anders te denken en creatieve keuzes te maken. 

In de jaarrekening 2018 zijn de programma’s opgenomen waarin staat welke maatschappelijke doelen we nastreven op de langere termijn, welke activiteiten we in 2018 daarvoor hebben uitgevoerd en wat het heeft gekost. De beleidsindicatoren geven aan in hoeverre de gewenste maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd en hoe we deze effecten meten. 

De periode waarin Voorschoten onder financieel toezicht heeft gestaan (het gehele jaar 2017) van het provinciaal bestuur Zuid-Holland is achter de rug dankzij het nemen van een aantal moeilijke beslissingen door het gemeentebestuur. En Voorschoten heeft nog steeds een groot aantal maatschappelijk en financiële uitdagingen die ze in de komende jaren moet adresseren. 

Dit college van burgemeester en wethouders wil samen met de gemeenteraad de gemeentelijke financiën structureel op orde houden. De verantwoording in de jaarrekening is een belangrijk meetinstrument.

Voorjaars- en najaarsnota

De voorjaars- en najaarsnota geven de stand van zaken weer gedurende het jaar over de doelstellingen die in de programmabegroting en de kadernota staan.

Top