HOME  |  Beleid cultureel erfgoed

Beleid cultureel erfgoed

De gemeenteraad van Voorschoten heeft in de vergadering van 21 november 2013 de reactienota en de Kadernota Erfgoed 2013-2017 en de Structuurvisie Cultuurhistorie 2013-2028 vastgesteld.

Kadernota Erfgoed 2013-2017

De kadernota bevat de visie van Voorschoten waarin zij stelt dat zij haar cultuurhistorische kwaliteiten van wezenlijk belang vindt voor de ruimtelijke en sociale identiteit en de herkenbaarheid van de gemeente. In het verleden wordt de basis gelegd voor de toekomst.

Het doel van het erfgoedbeleid is om op een zorgvuldige en afgewogen wijze het cultuurhistorische erfgoed in een goede staat door te geven aan volgende generaties, zodat ook zij daar voor hun toekomst op kunnen voortbouwen en het kunnen blijven zien, beleven en ervaren.

De Kadernota erfgoed bevat een uitvoeringsprogramma hoe zij deze doestellingen wil realiseren. De Kadernota kunt u downloaden (PDF-document 649 kB)

Structuurvisie Cultuurhistorie 2013-2028

De Structuurvisie Cultuurhistorie vormt een afwegingskader voor beleid en ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening van cultuurhistorie. Deze visie sluit aan bij het bestaande beleid van de gemeente en hogere overheden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de algemene Erfgoedvisie die er op is gericht dat er op een zorgvuldige en afgewogen wijze met het cultureel erfgoed wordt omgegaan. De Structuurvisie beschrijft een aantal cultuurhistorische kernkwaliteiten, die vertaald zijn in een aantal structuren. Het gaat daarbij om het water, groen en de gebouwde elementen en structuren en voorzien van beleidslijnen. Deze beleidslijnen zijn de richtlijnen ontwikkeling en uitvoering van ruimtelijke plannen. binnen de gemeente.

De Structuurvisie Cultuurhistorie kunt u downloaden (PDF-document 7 MB).

Erfgoedverordening

De gemeente Voorschoten hanteert een integrale erfgoed verordening waarin alle zaken omtrent het cultureel erfgoed worden geregeld. Vanaf 2009 is het voor iedere gemeente verplicht om een verordening vast te stellen waarin de inschakeling is geregeld van een monumentencommissie die de adviesplicht bij omgevingsvergunningen kan vervullen (artikel 15 van de Monumentenwet 1988). De erfgoedverordening regelt het aanwijzen en wijzingen van monumenten en ontwikkelingen in beschermde dorpsgezichten. De Erfgoedverordening kunt u downloaden (PDF-document 618 kB).

Rijksmonumenten

Een rijksmonument is een pand dat op nationaal niveau van algemeen belang is wegens haar schoonheid, betekenis voor de wetenschap en/of cultuurhistorische waarde. Doel is dat de monumentale waarde ervan in stand wordt gehouden. Dit kunnen gebouwen zijn zoals een dorpskerk, molen of een gedenkmonument, maar ook woonhuizen en archeologische terreinen kunnen van rijkswege beschermd worden.

De gemeente Voorschoten telt 53 rijksmonumenten die nationaal van waarde zijn vanwege hun ouderdom, de (bouw)geschiedenis, de architectuur, de stedenbouwkundige samenhang of hun zeldzaamheid.

De lijst met Rijksmonumenten in Voorschoten kunt u downloaden (PDF-document 84 kB).

U kunt een beschrijving van de rijksmonumenten bekijken via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). U kunt hierin zoeken op adres of op monument- of complexnummer. Deze nummers vindt u terug in de monumentenlijst hierboven.

Gemeentelijk monumenten

Een gemeente kan besluiten een monument te beschermen. De gemeente doet dit door een eigen monumentenlijst op te stellen. Dit zal veelal gedaan worden als het pand geen nationale betekenis heeft, maar lokaal gezien wel historische waarde heeft. Een lijst van de gemeentelijke monumenten kunt u downloaden (PDF-document 181 kB).

De beschrijving van de monumenten kunt u bij de gemeente Voorschoten opvragen.

Veel gestelde vragen met betrekking tot de aanwijzing, onderhoud en verbouw van een gemeentelijk monument kunt u downloaden (PDF-document 118 kB).

Top