HOME  |  Gemeenteraad  |  Griffie

Griffie

Om de zelfstandige positie van de raad ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders te waarborgen, beschikt de gemeenteraad over eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. De griffie bestaat uit de raadsgriffier, de commissiegriffier en de griffiemedewerker.

De taak van de griffie is het ondersteunen en adviseren van de gemeenteraad. Zij zorgt ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad goed worden voorbereid. De griffie regelt de informatievoorziening van en naar de gemeenteraad en stelt de politieke agenda op. De griffier en de commissiegriffier zorgen ook voor meer inhoudelijk advies aan raadsleden, bijvoorbeeld bij initiatiefvoorstellen, moties en amendementen.

Voor inwoners en lokale organisaties is de griffie hèt aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met de gemeenteraad en de raadscommissies. Zij kunnen zich voor iedere commissievergadering aanmelden voor het uitgebreide spreekrecht.

Contact

Raadsgriffier Bert Jan Urban (088) 65 49 623
Raadsadviseur/ plaatsvervangend griffier Minke Elkerbout (088) 65 49 625
Griffiemedewerker Marlies Groen (088) 65 49 612

U kunt ons bereiken op bovenstaande telefoonnummers en per e-mail via griffie@voorschoten.nl.

Top