HOME  |  Bijzondere commissies

Bijzondere commissies

De gemeente Voorschoten kent een aantal bijzondere commissies. Deze commissies vinden hun wettelijke grondslag in de gemeentewet (artikel 84) en de Algemene wet bestuursrecht.

  • Commissie bezwaarschriften. Toelichting: is een persoon het niet eens met een besluit van de gemeenteraad? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad.
  • Rekenkamercommissie. Sinds enkele jaren is de controlefunctie van de gemeenteraad belangrijker geworden. De Rekenkamercommissie kan de gemeenteraad  goed ondersteunen in die taak door het bestuur van een gemeente te onderzoeken. De commissie legt haar oordelen en aanbevelingen in de vorm van rapporten voor aan de gemeenteraad.
  • De Commissie Welstand en Cultureel erfgoed (WCE) is een adviescommissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over bouwplannen in de gemeente. Zij doet dit zowel voor Wassenaar als voor Voorschoten.
  • Ondernemers Overleg Voorschoten (OOV) is een onafhankelijk overleg tussen het bedrijfsleven in Voorschoten en de gemeente. In dit overleg ontmoeten delegaties van beide partijen elkaar om informatie en standpunten uit te wisselen.
  • Voorschotense adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving (VAC). Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college bij : de voorbereiding van bestemmingsplannen of de uitwerking hiervan, en bij de ontwikkeling van bouwplannen. De plannen bestrijken alle sectoren van de volkshuisvesting: sociale  huur- en koopwoningen, vrije sector woningen en renovatiewoningen. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college bij de voorbereiding en uitvoering van (her)inrichtingsplannen openbare ruimte en verkeersplannen en bij beleidsontwikkeling aangaande  gemeentelijk milieubeleid
  • Centrale adviesraad WMO (CAW) is een onafhankelijk orgaan dat burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten namens de doelgroepen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) adviseert (gevraagd/ongevraagd) over welzijn, wonen en zorg.
  • Stichting gehandicaptenbeleid Voorschoten. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over alle aspecten van het integraal gehandicaptenbeleid.
  • Adviesraad sociaal domein. De Adviesraad Sociaal Domein zorgt ervoor dat zij namens de inwoners, cliënten en haar vertegenwoordigers, de gemeente adviseren op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk en Inkomen.
  • De Cliëntenraad sociale dienst Voorschoten. De Cliëntenraad is een onafhankelijke organisatie in Voorschoten, die opkomt voor de belangen van bijstandsgerechtigden en iedereen die valt onder de Participatie wet. Deze raad bestaat uit belangenbehartigers en vertegenwoordigers van deze doelgroep. De Cliëntenraad bevat géén raadsleden of ambtenaren van de gemeente. De Cliëntenraad kan geen persoonlijke belangen van cliënten behartigen, maar wel signalen doorgeven aan de beleidsmedewerkers en de leidinggevenden van de consulenten. Voor individuele cliëntzaken kunt u terecht bij het loket van de Sociaal Raadvrouw.
Top