U bent hier: nieuws » 2011 » 06 » 10 » eindresultaat bodemonderzoek park rosenburgh

Eindresultaat bodemonderzoek Park Rosenburgh

Alle onderzoeken in Park Rosenburgh zijn inmiddels afgerond. De eindconclusie van deze onderzoeken is dat de grond onder het wandelpad verontreinigd is met vanadium, maar dat dit geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert. De gemeente heeft daarom het park weer opengesteld voor bezoekers. 

In oktober 2010 hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over bodemonderzoeken die uitgevoerd zijn op de plek van de verharde wandelpaden in het park Rosenburgh. Aanleiding voor deze onderzoeken waren zorgen die op een bewonersbijeenkomst over het masterplan landgoed Rosenburgh zijn geuit. Uit de onderzoeken bleek dat zich in de grond onder het pad een hoge concentratie vanadium bevond. De afgelopen maanden heeft de gemeente nader onderzoek laten verrichten naar de omvang van deze verontreiniging. Daarnaast is er gekeken of deze verontreiniging veroorzaakt kan zijn door de aanwezigheid van vanadium in het verhardingsmateriaal wat bij de aanleg van het pad in 2009 is gebruikt. Gedurende de onderzoeken is uit voorzorg het pad afgesloten geweest voor bezoekers. 

Resultaten nader onderzoek

Uit dit nader onderzoek blijkt dat in de grond onder het gehele pad sterk verhoogde concentraties vanadium voorkomen. Het is niet waarschijnlijk dat dit afkomstig is uit de verhardingslaag. De grond onder het pad bevat veel puin. Omdat in de bermen naast het pad geen vanadium is gevonden en ook geen puin wordt aangetroffen, lijkt het erop dat het vanadium in de grond onder het pad afkomstig is uit het puin wat aldaar aanwezig is.

GGD

Wij  hebben de GGD Hollands Midden gevraagd de onderzoeksresultaten te beoordelen op mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. De GGD Hollands Midden concludeert op basis van de beschikbare gegevens dat de concentratie vanadium in de grond en in de verhardingslaag naar verwachting geen gezondheidsrisico hebben opgeleverd of in de toekomst op zullen leveren voor gebruikers van het wandelpad. De paden kunnen daarom veilig worden gebruikt door wandelaars.

Vervolgstappen

Nu de onderzoeken in het park zelf zijn afgerond en er geen sprake is van een risico voor de volksgezondheid vervalt de noodzaak om het pad nog langer af te sluiten. Inmiddels is het pad dan ook weer opengesteld voor bezoekers. De gemeente onderzoekt ondertussen nog wel of de in 2009 opgebrachte verhardingslaag voldoet aan de eisen die gelden voor de toepassing van dit product.

 Bodemsanering  

Omdat er geen sprake is van een gevaar voor de gezondheid en er geen risico is op verspreiding van de verontreiniging, bestaat er geen noodzaak om nu sanerende maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn pas nodig als de verhardingslaag wordt verwijderd of als er anderszins graafwerkzaamheden in het pad plaats vinden. Vooralsnog is dit niet aan de orde.

Informatie

Bij vragen over het bodemonderzoek kunt u op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur bellen met het Team Ruimtelijk Beheer via telefoonnummer (071) 560 06 29. U kunt ook een e-mail sturen naar parkrosenburgh@voorschoten.nl.

Voor vragen over uw gezondheid in relatie tot de bodemverontreiniging kunt u contact opnemen met het cluster Milieu, Hygiëne en Gezondheid van de GGD Hollands Midden. Dit cluster is op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bereiken via e-mail mhg@ggdhm.nl en telefoonnummer (071) 516 33 81.

  • 10 juni 2011
Delen op Facebook Delen via Twitter Delen via Hyves Delen via LinkedIn Delen via Youtube