U bent hier: bouwen en verkeer » rijnlandroute » acties gemeente voorschoten

Acties gemeente Voorschoten

De gemeente Voorschoten doet alles binnen haar vermogen om te voorkomen dat er de RijnlandRoute dwars door Voorschoten wordt aangelegd. Hieronder een overzicht van alle activiteiten:

2012

 • 5 november: informatie avond voor alle inwoners van Voorschoten
 • 5 november: openbare raadsvergadering over de boortunnel en eigen bijdrage van de gemeente Voorschoten in de extra kosten voor de boortunnel
 • 1 november: gezamenlijke persconferentie provincie Zuid-Holland, Voorschoten en Wassenaar over resultaten haalbaarheidsonderzoek boortunnel
 • 14 september 2012 Start haalbaarheidsonderzoek boortunnel 
 • Brief van het college van B&W aan Gedeputeerde Staten over relatie ter inzage leggen VO PIP en MER met quick scan naar boortunnel
 • 9 juli 2012 Verslag en registratie informatieavond voor inwoners
 • 9 juli 2012 Informatieavond voor inwoners Voorschoten (9 juli) om hen te informeren over de consequenties voor Voorschoten, de activiteiten die de gemeente heeft ondernomen en nog zal ondernemen en wat bewoners zelf kunnen doen rond de tracékeuze
 • 5 juli 2012 Aangenomen moties van de Tweede Kamerleden De Rouwe en Aptroot in de Tweede Kamer
 • 29 juni 2012 Overzicht van aangenomen moties in Provinciale Staten op 27 juni waaronder 3 die direct betrekking hebben op Voorschoten
 • 20 juni 2012 Brief waarin Voorschoten Provinciale Staten wijst op belang juiste tracékeuze RijnlandRoute op 27 juni
 • 12 juni 2012 Oproep gemeente Voorschoten tot opschorting besluit RIF-bijdrage in samenwerkingsverband Holland Rijnland en bijdrage raadslid Bremer in Algemeen Bestuur
 • 6 juni 2012 Gemeenten Voorschoten, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude overhandigen gezamenlijke verklaring aan Provinciale Staten
 • 4 juni 2012 Ondertekening gezamenlijke verklaring gemeenteraden van Voorschoten, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude
 • 3 juni 2012 Deelname aan protestmars tegen RijnlandRoute
 • 1 juni 2012 Inspraak burgemeester Staatsen namens gemeente Voorschoten op hoorzitting Provinciale Staten
 • 22 mei 2012  Informatieavond voor inwoners Voorschoten
 • 15 mei 2012 Persconferentie provincie Zuid-Holland met verklaring door gemeente Voorschoten
 • 11 mei 2012 Gezamenlijke brief gemeenten Voorschoten, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude aan de provincie Zuid-Holland over tracékeuze en groenbehoud
 • 7 maart 2012 Inspraak raadslid Van der Dool namens gemeente Voorschoten bij statencommissie Verkeer en Milieu
 • 6 maart 2012 Gezamenlijke brief gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude aan Gedeputeerde Staten over LOP Duin, Horst &Weide, Ruimtelijke Kwaliteit en RijnlandRoute  

 

2011

 • oktober 2011 Gezamenlijke brief  gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar aan Gedeputeerde Staten Zuid-Holland over planning en vervolgproces RijnlandRoute
 • mei 2011 Informatiebijeenkomst bewoners Voorschoten
 • 1 juni 2011 Gezamenlijke brief colleges gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude aan GS Zuid-Holland met het verzoek om tijdens hun vergadering op 7 juni de Nota Voorkeursalternatief nog niet definitief vast te stellen. In de Nota Voorkeursalternatief staan volgens de vier gemeenten nog te veel onduidelijkheden waardoor het maken van een zorgvuldig overwogen keuze nu nog niet mogelijk is.
 • juni 2011 Gezamenlijke verklaring gemeenteraad Voorschoten en Wassenaar. Voorschoten focust op de Churchill Avenue als beste alternatief. Een optimale inpassing van Zoeken naar Balans, bij voorkeur een geboorde variant, is de minimale inzet van de gemeente.
 • Motie Holland Rijnland. De gemeenten Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude dienden een motie in met betrekking tot de RijnlandRoute tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Deze motie werd aangenomen.
 • 8 juni 2011 Inspraak raadslid Herman Scholten namens college en gemeenteraad bij Statencommissie Verkeer en Milieu van de Provincie Zuid-Holland over procesvoorstel van het college van GS, het Hoofdrapport tweede fase milieueffectrapportage (MER) en Beoordeling voorkeursalternatief RijnlandRoute vorig college van GS
 • 24 juni 2011 Gezamenlijke brief gemeenten Leidenschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude aan GS Zuid-Holland over inschakeling Churchill Avenue team bij vergelijking alternatieven RijnlandRoute
 • 27 april 2011 Inspraak raadslid Monique Lamers

2010

 • mei 2010 Inspraak Peter Jongste namens gemeenteraad Voorschoten bij kamercommissie
 • 25 juni 2010 Brief colleges van B&W Voorschoten en Wassenaar aan college GS Zuid Holland over besluit Bestuurlijk Overleg MIRT
 • 30 juni 2010 Informatiebijeenkomst voor bewoners Voorschoten
 • 1 december 2010 Petitie. Het college en de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten hebben op 1 december een petitie aangeboden aan de vaste Tweede Kamer-commissie voor Verkeer &   Waterstaat. In de petitie vragen ze om een zorgvuldige en transparante besluitvorming over de RijnlandRoute. Ze pleiten ervoor geen open bak door Voorschoten te laten aanleggen. 

2009

 • Inspraak raadslid Middelburg namens gemeenteraad Voorschoten bij statencommissie Zuid Holland
 • 2 februari 2009 Zienswijze op startnotie RijnlandRoute
 • 2 december 2009 Informatieavond,

2008

 • 9 januari 2008 Bewonersbijeenkomst over de nut en noodzaaknotitie en de maatschappelijke kosten batenanalyse voor de RijnlandRoute.
 • 5 februari 2008 Reactie gemeenteraad op MKBA en Raadsvoorstel
 • 8 februari 2008 Beoordeling MKBA RijnlandRoute door Witteveen + Bos in opdracht van gemeente
 • 13 februari 2008 Brief van het college van B&W aan de provincie Zuid-Holland over MKBA
 • 10 juni 2008 Brief van de Raad aan het college van Gedeputeerde Staten over de besluitvorming RijnlandRoute
 • 24 juni 2008 Brief college van B&W Voorschoten aan de Provinciale Staten naar aanleiding van behandeling MKBA RijnlandRoute door statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
 • 14 juli 2008 Brief college van B&W Voorschoten aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten met zienswijze ontwerp partiele herziening streekplan Zuid-Hollans West as Leiden Katwijk en zienswijze plan MEr as Leiden Katwijk